Για λογαριασμό πελάτη μας, εμπορικής επιχείρησης,

επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

 

Υπεύθυνος Αποθήκης

Με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη | Κωδικός Θέσης: LOG-0918

 

 Γνώσεις, εκπαίδευση και δεξιότητες

 • Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση

 • Καλή γνώση Αγγλικών και Microsoft Office

 • Γνώση χειρισμού Entersoft ERP και WMS

 

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Διεκπεραίωση, επίβλεψη και καταγραφή στο ERP όλων των δραστηριοτήτων της αποθήκης (παραλαβή, αποθήκευση, έλεγχος, αποδέσμευση προϊόντων, επιστροφές, απογραφές)

 • Διεκπεραίωση, επίβλεψη και βοήθεια  στις διαδικασίες φόρτωσης / εκφόρτωσης

 • Οργάνωση στην εκτέλεση παραγγελιών, προγραμματισμός και καθορισμός των διαδικασιών διανομής εξασφαλίζοντας την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των εμπορευμάτων

 • Διευθύνει, βελτιστοποιεί και συντονίζει τον πλήρη κύκλο παραγγελιών

 • Διερεύνηση προβλημάτων των πελατών, καταγραφή παράπονων και προσπάθεια επίλυσής τους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

 • Οργάνωση και συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων, του εξοπλισμού και τα μέσων μεταφοράς, καθορισμός και έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης

 • Επίβλεψη, διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της αποθήκης (4 άτομα)

Χαρακτηριστικά Ιδανικού Υποψηφίου

 • Εστίαση στην λεπτομέρεια και την εξυπηρέτηση του πελάτη

 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες 

 • Ομαδικότητα και δυνατότητα διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Λοιπές Πληροφορίες

 • Πλήρης απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή)

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με την εμπειρία

 

Αποστολή βιογραφικού: 

cv@humanvalue.co

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

 

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value

(δείτε την εδώ)